Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis spawarki-magnum.pl (zwany dalej: serwisem).

Właścicielem serwisu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest firma DOB-SPAW.

Gromadzenie informacji

Serwis pozyskuje i gromadzi informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w formularzu,
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Mogą być też gromadzone dane nawigacyjne (informacje o linkach, odnośnikach, w które użytkownik zdecyduje się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w serwisie).
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, czyli realizacji zlecenia usługi.

Wykorzystanie danych

Serwis wykorzystuje dane do nawiązania kontaktu z wysyłającym zapytanie, udzielenia informacji, odpowiedzi na pytania.
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikom serwisu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony do preferencji użytkowników, a także administrowania stroną.
Serwis może gromadzić adresy IP użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.

Polityka cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Właściciel serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zabezpieczenia

Serwis stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zmiany polityki prywatności

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na adres: biuro@dob-spaw.pl.
Data ostatniej modyfikacji: 20 czerwca 2017.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO

SPAWARKI-MAGNUM.PL

 

FHU DOB-SPAW szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o Użytkownikach Sklepu spawarki-magnum.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych Użytkowników.

 

1.

Definicje

 

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Polityka prywatności i cookies zostały przypisane następujące znaczenia:

Administrator – FHU DOB-SPAW z siedzibą w Jaśle, adres: ul. Towarowa 27, 38-200 Jasło; NIP: 685-20-10-966; REGON: 371162413; adres e-mail: sklep@spawarki-magnum.pl, dostarczający Towary za pośrednictwem Sklepu.
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu.
E-mail – adres poczty elektronicznej.
Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie informatycznym Sklepu dotyczących danego Użytkownika do którego dostęp wymaga podania Loginu i Hasła.
Login – adres e-mail Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta.
Polityka prywatności i cookies – niniejszy dokument określający cele i zasady pobierania danych przez Sklep, niezbędnych do świadczenia usług przez Administratora, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm. ), określający warunki świadczenia Usług za pomocą Sklepu przez Administratora, znajdujący się pod następującym adresem: https://spawarki-magnum.pl/regulamin-sklepu/.
Sklep – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną https://spawarki-magnum.pl/
Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych za pośrednictwem Sklepu, o których mowa w Regulaminie.
Użytkownik – podmiot korzystający z Usług Administratora za pośrednictwem Sklepu, będący osobą fizyczną, zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
                                                                                     

2.

Dane osobowe

Do rejestracji w Sklepie wymagane jest obowiązkowe podanie następujących danych osobowych:
imię i nazwisko,
adres,
numer telefonu,
adres e-mail.
Użytkownik może opcjonalnie podać dodatkowe dane, do których zaliczają się w szczególności:
NIP,
NAZWĘ FIRMY
Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania usługi.
 

§ 3.

Podmiot przetwarzający dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników są administrowane przez Administratora, prowadzącego za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Użytkownikom określonych towarów, znajdujących się w asortymencie Administratora.

 

§ 4.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Admnistratora za dobrowolną zgodą Użytkowników, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
obsługi zamówień dokonywanych w Sklepie,
obsługi reklamacji,
ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
marketingowym Administratora związanym z realizacją dobrowolnej usługi newslettera.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres świadczenia wyżej wymienionych usług.
 

§5.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo do:
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
dostępu do danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przeniesienia danych do innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług, aplikacji dostępnych w Sklepie, może się zwrócić z odpowiednim wnioskiem w jeden z następujących sposobów:
przesyłając stosowny e-mail o rezygnacji na adres Administratora, lub
przesyłając rezygnację pocztą w formie listu poleconego na adres Administratora, lub
przesyłając stosowny e-mail o rezygnacji na adres Administratora, lub
przesyłając rezygnację pocztą w formie listu poleconego na adres: FHU DOB-SPAW, adres: ul. Towarowa 27, 38-200 Jasło.
 

§ 6.

Skarga do organu nadzorczego

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnosić do organu nadzorczego, którym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§7.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator nie przekazuje – nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza – zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim innym niż Administrator i podmioty wymienione w następnym ustępie.
Dane osobowe użytkowników mogą zostać powierzone na mocy odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w świadczeniu usług oferowanych przez Administratora:
obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Administratora,
innym podmiotom współpracującym z Administratorem.
Administrator, powierzając dane osobowe podmiotom wyszczególnionym powyżej, wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, oraz stosowania poziomu zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych co najmniej na poziomie zabezpieczeń zapewnianym przez Administrator.
Administrator może zdecydować o przekazaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w zakresie zezwalanym przez przepisy prawa.
 

§8.

Pliki cookies

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu (np. komputerze, telefonie mobilnym) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Administrator korzysta z plików cookies w celach:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych,
dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Sklepie mogą być stosowane następujące ich rodzaje:
niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,
funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych,
reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z Sklepu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
§9.

Postanowienia końcowe

Treść Polityki prywatności i cookies jest udostępniona Użytkownikom Sklepu nieodpłatnie na stronie Sklepu w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Sklepu pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść dokumentu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
Administrator ma prawo zablokować dostęp do Sklepu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym, w szczególności, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Sklepu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Administratora.
W przypadku uznania poszczególnych postanowień Polityki prywatności i cookies za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Administrator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem.
W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Sklepu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Polityki prywatności i cookies, postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Administrator a Użytkownikiem.
Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Sklepie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
Postanowienia Polityki prywatności i cookies nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących Konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw Konsumentów.
W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności i cookies odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Polityki prywatności i cookies będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora, według przepisów prawa.
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki prywatności i cookies. Zmiany będą publikowane w Sklepie nie później niż na 7 dni przed jego wejściem w życie.
Niniejsza Polityka prywatności i cookies zastępuje wszelkie dotychczasowe polityki prywatności i polityki cookie
Po informacje związane z Poltika prywatności Google odsyłamy na : https://policies.google.com/technologies/partner-sites